Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 21.3.2016

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
5. zasedání dne 21. 3. 2016

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Topinka, Maršálek, Najman, Hubený, Šejko,

Omluveni: Tlustý, Veselý, Hadžega, Bucek

Hosté: Petr Hájek (ZO Černošice), Jan Beran (ZO Mníšek), Ladislav Rubeš (ZO Mníšek), Jan Kopinec (ZO Statenice), Oldřich Větrovský (ZO Mníšek).

1.  Zahájení, uvítání hostů, kontrola zápisu.

Př. Sojka uvítal přítomné členy výboru a hosty.
Předal ocenění Vzorný včelař pro př. Tomáše Jílka ze ZO Jílové, převzal Šejko.
Př. Hájek, člen RV předal př. F. Hercovi Čestné uznání OO Praha-západ za reprezentaci Okresu v RV v minulém volebním období.

Př. Sojka zkontroloval zápis z minulých jednání OO Praha západ
Jednání 7.12.2015. Bod 10. b) Př. Herc předal přehledy dnes
g) termíny podání objednávek byly pozměněny, viz bod 3 dnešního jednání.
Ostatní úkoly byly splněny.
Jednání 18.1.2016 bylo pouze informativní, úkoly nebyly uloženy.

2.  Zpráva o společné akci MěV a OO Praha-západ ČSV.

Přednáška dr. Martina Kamlera: Identifikace nemocí včel a tlumení nákaz se uskutečnila 16.3. v sále SVS, Praha 2, Slezská 7. Účast byla nízká, jen 20 účastníků. V uplynulých dnech se uskutečnilo několik podobně zaměřených přednášek, které si tematicky konkurovaly.
Př. Sojka poděkoval př. Stauchovi a Bártovi za zajištění akce.

3.  Zpráva zdravotního referenta.

Př. Stauch upozornil na nutnost nepodceňování roztoče Varroa. V letech, kdy se tento parazit
objevil, včelstva přežívala i 12000 roztočů, dnes nepřežívají ani počty 2500-3000 roztočů na včelstvo. Důvodem jsou sekundární virové infekce, jejichž šíření roztoč napomáhá.
Objednávky ze ZO je třeba zaslat nejpozději 5.4., aby bylo možno odeslat 2. objednávku včas a léčivo bylo k dispozici k letnímu léčení.
Odeslání 3. (poslední) objednávky, na léčivo pro podzimní ošetření a ošetření na jaře 2017, se předpokládá začátkem července.

4.  Zpráva pokladníka.

Př. Bárta informoval o stavu účtu a pokladny OO.
Byl zaplacen nájem za místnosti na pořádání schůzí (500 Kč, 5 schůzí v roce 2016), nájem za sál na přednášku 16.3. (150 Kč).
Z pokladny OO je hrazena také doprava léčiva z Dolu do Líšnice, odkud je již dopravována na náklady ZO.
Přes pokladnu OO jdou také platby týkající se Okresního zájezdu do Rakouska. Do 14.3. došly zálohy všech přihlášených účastníků. Téhož dne začaly docházet doplatky, které ještě nejsou zaplaceny zcela. Je zaplacena záloha a část doplatku CK Mayer Crocus.
(K 24.3. chybí zálohy již jen od 4 účastníků).

5.  Zahraniční zájezd.

- Př. Sojka informoval o zájezdu OO do Rakouska. Zájezd je zcela naplněn 45 účastníky. Zhruba čtvrtina míst je obsazena účastníky mimo Okres Praha-západ, neboť více zájemců z Okresu nebylo. Z důvodů změny časových dispozic J. Ulze se mění uspořádání programu. V pátek bude návštěva Vídně, odpadá návštěva Mistelbachu, v sobotu včelařský program v okolí Štýrského Hradce, v neděli kulturní program, v pondělí návštěva včelařského provozu J. Ulze.
Přihlášení účastníci dostanou program a propozice v příštích dnech.

6.  Informace z jednání RV.

Př. P. Hájek seznámil přítomné s podstatnými body jednání RV ve dnech 19.-20.3.
- Dotace. ČSV bude stále jediným žadatelem dotace dle NV č. 197/2005 (EU) a bude ji administrovat i pro ostatní včelaře. Pouze touto cestou se zajistí stoprocentní čerpání této dotace.
- Dotace na pomůcky a vybavení budou přiznávány v plné výši, kráceny jen v případě převisu poptávky. Bude výrazně zpřísněna kontrola oprávněnosti čerpání dle pravidel.
- Čerpání dotací na léčivo má periodické výkyvy podle intenzity nákazy. Činí finanční potíže poskytovateli dotace. Nadále bude hrazeno dle reálné potřeby.
- Státní dotace (Ministerstvo zemědělství) na vzdělání (NNO) byla přiznána v nižší výši. Zatím se nemůže použít na časopis, ale ještě bude požádáno ve 2. kole žádostí o její navýšení, aby bylo pokryto vydávání časopisu. Nadále je pozastavena dotace na časopis.
Jeho navrhované vydávání v elektronické formě se jeví jako nevhodné.
- Včelpo. Kauza antibiotik v medu se řeší na základě dvou trestních podání (ČSV a Blesk),
obě řeší policie Blansko. Hrozí citelné pokuty, pokud se prokáže zavinění hrubým porušením předpisů. Pokud by došlo na nejkrizovější scénáře v kauze Včelpo, mohla by škoda dosáhnout až 28 milionů Kč.
Obchodní řetězec Kaufland vrátil veškerý med do Včelpa, přičemž byl 60% odběratelem medu ze Včelpa. Potíže se skladováním.
Budou revidovány všechny obchodní smlouvy Včelpa s firmami, pro které je Včelpo subdodavatelem (prodávají si pod svou značkou).
- VÚV Dol. ČSV má 20 % podíl majetku, při rozhodování má 40 % hlasů.
Léčivo pro včely je v sazbě 21 % DPH, jedná se o převodu do nižší sazby.
Gabon Flum. V současnosti je dostatek léčiva, objednávky nutně do 15.4. Pozdější nemusí být expedovány pro letní léčení včas.
- Výběrové řízení na tajemníka Svazu, zvítězil ing. Petr Šerák, ZO Zvole, nastupuje do funkce 1.4.
- Výběrové řízení na vedoucího sekretariátu (nová pozice Svazu), zvítězil mgr.David Zdvořáček, nastupuje do funkce 1.6.
- IT firma Damedis bude nově zajišťovat datovou komunikaci Svazu (e-maily, videokonference, diskuze, ankety, apod.) na portálu firmy Google, s tím převezme i správu e-mailů. Z hlediska uživatelů se mnoho nemění, ale výrazně se rozšíří komunikační možnosti. Proběhne v nejbližší době. Informace o změnách budou na webových stránkách ČSV. Bude třeba přeregistrovat současné e-mailové adresy, které dosud používáme “jméno“@vcelarstvi.cz na portál Google. Aktuálně jsou obecné informace na www.g4work.cz. Přechod bude zdarma.

7.  Různé.

- Jednatel př. Babůrek informoval o průběhu nové registrace spolků. K zapsání OO ČSV Praha-západ z.s. (zapsaný spolek) je třeba podat souhlas s umístěním sídla a čestná prohlášení klíčových členů spolku, v nichž vyjadřují souhlas s registrací. Jedná se o funkce předsedy, místopředsedy, jednatele, hospodáře, předsedu a 2 členy kontrolní komise. Podpis na těchto dokumentech musí být notářsky ověřený. Jmenovaným jednatel předal formuláře.
Podepsané je třeba odevzdat do 25.4.2016 do rukou předsedy či jednatele, nebo zaslat na jejich adresu (viz kontakty na konci zápisu)

- ZO Mníšek plánuje vybudování společného včelínu pro pořádání vzdělávacích programů.
Peníze na tento včelín by mohly být čerpány z fondu MZe po předložení řádného projektu s uvedením účelu výstavby a využívání. Projekt je třeba zpracovat a předložit co nejdříve.

- ZO Jílové zaslalo na jednání dopis, ve kterém vyjadřuje nesouhlas s hrazením ztrát Včelpa z příspěvků členů. Výbor OO bere na vědomí a předává dopis př. Hájkovi k jednání na RV.
Př. Straka (ZO Mníšek) vyslovil souhlas se stanoviskem ZO Jílové. Společnost Včelpo patří ČSV, ale nikdy netvořilo zisk pro ČSV, není tedy na místě, aby ČSV hradil jeho ztráty.
Př. Papež (ZO Davle) upozornil na osvětovou funkci Včelpa. Je to jediná organizace, která na trh dodává kvalitní český med. Včelpo bylo vytvořeno jako firma produkující mezistěny a další potřeby pro české včelaře. Přinejmenším tyto funkce by měly zůstat zachovány.

- ZO Hostivice navrhuje udělit ocenění Vzorný včelař pro svého člena př. Miloslava Bucka.
Návrhový list bude zaslán jednateli.

- Př. Šejko (ZO Jílové) upozornil, že návrh na udělení ocenění Vzorný včelařský pracovník pro MVDr. Jaroslava Daňka v loňském roce nebyl dosud vyřízen. Není zřejmé, kde formulář zůstal. Návrh tedy bude na RV zaslán znovu. Př. Šejko zašle návrhový list jednateli.

- Př. Najman (ZO Hostivice) informoval, že ZO Hostivice pořádá 21.5. tematický zájezd.
Bližší informace podá př. Najman (
vcelahostivice@seznam.cz)

- Př. Babůrek (ZO Černošice) informoval o pořádání kurzu chovu včelích matek v neděli 8.5. od 9 hodiny v Solopiskách, na stanovišti př. Částky, Solopisky 24. Kurz vede př. ing. Pavel Konečný.

- Aktuální informace lze nalézt na webových stránkách OO Praha-západ:
https://vcelari-praha-zapad.estranky.cz/

- Příští jednání výboru OO Praha-západ se uskuteční: 20.6., 12.9. a 5.12.2016

8.  Usnesení.

Výbor OO ČSV bere na vědomí:

- Přednesené zprávy funkcionářů.
- Informaci o společném semináři MěV ČSV Praha a OO ČSV Praha-západ 16.3.
- Informaci př. Hájka o zasedání RV 19.-20.3.
- Informace př. Sojky o průběhu příprav zahraničního zájezdu do Rakouska
- Stanovisko ZO Jílové k sanaci ztrát společnosti Včelpo
- Informace o akcích Základních organizací

Výbor OO ČSV schvaluje:

- Návrh ZO Hostivice na udělení ocenění Vzorný včelař pro př. Miloslava Bucka.
- Návrh ZO Jílové na udělení ocenění Vzorný včelařský pracovník pro př. Jaroslava Daňka.

Výbor OO ČSV ukládá:

  1. Nákazovým referentům ZO zaslat př. Stauchovi do 5.4. objednávku léčiva.
  2. ZO Hostivice a ZO Jílové zaslat jednateli OO do 25.4. vyplněné Návrhové listy na schválená ocenění členů

Zapsal: Babůrek, jednatel OO

Kontakty

Sídlo Okresní organizace ČSV Praha-západ z.s. je na domovské adrese předsedy spolku:
Mgr. Luděk Sojka,
Boleslavská 1126, 252 28 Černošice 2

Doporučené zásilky zasílejte na pracovní adresu jednatele spolku, zde je výhodou podatelna.
dr. Ivan Babůrek, ÚEB AV ČR, Rozvojová 263, 160 05 Praha 6