Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z jednání 7.9.2015

11. 11. 2015

Zápis z jednání výboru OO ČSV Praha západ,
2. zasedání dne 7. 9. 2015

 

Přítomni: Sojka, Herc, Babůrek, Bárta, Brychtová, Stauch, Papež, Straka, Tlustý, Maršálek, Najman, Hubený, Šejko

Omluveni: Eisenreich, Topinka, Veselý, Bucek

Hosté: Petr Hájek, Roman Bílek, Jiří Cafourek, Lenka Dvořáková, Václav Vitouš

 

 

1.  Zahájení, uvítání hostů.

Př. Sojka v úvodu oznámil náhlé úmrtí př. Jiřího Eisenreicha, který byl od letošního roku členem OV Praha-západ a zástupcem ZO Řevnice. Přítomní uctili jeho památku symbolickou minutou ticha.

Př. Sojka uvítal pozvané hosty:

a) Jiří Cafourek, místopředseda MěV Praha. Informoval o organizování seminářů pro funkcionáře Svazu. Příští seminář se bude konat v sobotu 7.11. v VÚV v Dole u Libčic.
Pozval k účasti zdravotní referenty jednotlivých ZO v OO Praha-západ.
Recipročně bude OO Praha-západ organizovat odborný seminář na jaře 2016.

b) Roman Bílek, jednatel Spolku včelařů Zlatníky, informoval o činnosti tohoto spolku včelařů, který se před více než 20 lety, pod vedením př. Kodoně, vyčlenil z ČSV. V současné době má zhruba 27 členů z 12 obcí, kteří se starají o cca 300 včelstev. Veterinární péči zajišťuje Spolek samostatnými smlouvami s Veterinární správou, dotace jsou zajišťovány spoluprací s ČSV. Komunikace s okolními ZO ČSV probíhá bezproblémově.
Ve Spolku několikrát proběhla diskuse o transformaci v ZO ČSV, nikdy však myšlenka transformace nezískala většinovou podporu.
Byla dohodnuta spolupráce a výměna informací mezi Spolkem včelařů Zlatníky a OO ČSV Praha-západ. Do Zlatník budou zasílány zápisy z jednání OO, na jehož jednání může kdykoli zavítat zástupce ze Zlatník.

c) Přítomní členové ZO Řevnice: př. Dvořáková a Vitouš informovali přítomné o situaci v ZO. Na členské schůzi v září bude rozhodnuto o novém zástupci ZO v OO, který bude kooptován na příští schůzi Výboru OO.

d) Na dnešním zasedání nebyl přítomen zástupce ZO Statenice. Komunikace se ZO dlouhodobě vázne. Jmenovitě pozvat předsedu, př. Kopince, nebo jiného zástupce ZO na příští jednání OO v prosinci.

 

2.  Kontrola zápisu

ad a) Přehled úlů používaných v ZO dodali zástupci 7 organizací. ZO Jílové dodala přehled neúplný (a tedy nepoužitelný). Ze ZO Statenice a Libčice nebyl přehled dodán. ZO Řevnice a Roztoky po upřesnění dodají přehled do 15.9.

ad b) Otázka odborných seminářů byla probrána v bodu 1.b) dnešního zápisu.

Aktualizace počtu včelstev k 1.5. v CIS (viz usnesení 1. zasedání, bod f) provedli zástupci ZO ve většině případů pozdě, proto oficiální statistika stavu včelstev, vypracovaná RV, vykazovala velké nepřesnosti.

Ostatní úkoly byly splněny.

 

 

 

3.  Informace z vyšších orgánů.

Př. Herc informoval o jednání RV, které proběhlo předminulý víkend v Nasavrkách

  • usnesení RV ČSV jsou plněna

  • předložen nový návrh Stanov (členové mohou být v jedné nebo více organizacích)

  • všechny organizace musí mít IČO, nové razítko s názvem „Spolek“

  • 18.10.2015 bude uspořádáno v Praze setkání nováčků v RV

 

4.  Zpráva předsedy

Předseda, př. Sojka, informoval přítomné o své činnosti v období od minulé schůze.
 - proběhla dvě pracovní jednání s př. dr. Brücklerem, předsedou ČSV a tajemníkem př. Petrů, jedno v Praze, druhé v Banské Bystrici u příležitosti jednání Apislavie.
V Banské Bystrici se setkal s 3 členným týmem ČR v mezinárodní Soutěže mladých včelařů,
kterým následně blahopřál k celkovému vítězství.

 - proběhlo jednání s místopředsedou MěV ČSV př. Cafourkem o společném pořádání odborných seminářů MěO Praha a OO Praha-západ.
 - účastnil se aktivu funkcionářů dne 5.9.
 - spolu s př. Hercem se účastnil rozloučení se zesnulým př. Eisenreichem v Řevnicích.

 

5.  Zpráva zdravotního referenta

Př. Stauch informoval o zdravotní situaci včelstev a léčení.
Základní organizace odebraly všechno objednané léčivo.
Stav napadení roztočem varroa je v současnosti na území Praha-západ mírný.
Bylo vyhlášeno nové ohnisko moru včelího plodu v Praze-Běchovicích
(
http://eagri.cz/public/app/svs_pub/mapy_nak/#mapa=MVP).
Zhruba po 20 letech se opět objevila hniloba včelího plodu (Podkrkonoší).
Zpráva zdravotního referenta je přílohou Zápisu.
Př. Stauch v praktické ukázce představil přítomným webové stránky ZO Mníšek (
http://www.vcelari-mnisek.estranky.cz/) a interaktivní mapu Základní organizace, na které jsou uvedena stanoviště včelstev. Tuto mapu lze mimo jiné využít k odhadu snůškových a nákazových poměrů v Organizaci.

 

6.  Zpráva pokladníka

Př. Bárta informoval o úhradě za léčivo z jednotlivých ZO. Faktura pro OO vystavená 13.7. se splatností do 13.8. musela být zčásti uhrazena z prostředků OO, protože do současnosti úhradu neprovedli ZO Dobřichovice (6021 Kč) a ZO Rudná (6989 Kč).
V diskusi se vyjasnilo, že pokladník ZO Rudná čekal na samostatnou fakturu, která se však v těchto případech nevystavuje. Dlužná částka bude uhrazena obratem.
Sporné otázky a nejasnosti je třeba řešit operativně (e-mail, telefon).

 

7.  Různé

a) Okresní zájezd na farmu Rokytník se uskuteční v sobotu 12.9. Sraz je v 7:00 před Smíchovským nádražím, návrat cca ve 20 hodin. Všichni přihlášení dostali informaci individuálně. Zájezd je obsazen, uvolnila se však dvě místa v důsledku úmrtí přihlášeného účastníka. Zájemci o účast se mohou přihlásit přímo u př. Sojky.

b) ZO Černošice pořádá v rámci své ČS přednášku ing. Jana Jindry, zkušeného chovatele a zlepšovatele. Přednáška se koná v pátek 11.9. od 17:30 hod., v restauraci Pod Lípou, Dobřichovická 754, Černošice – Vráž

c) Př. jednatel upozornil na nutnost včas aktualizovat údaje v CIS. Po zkompletování celé ZO lze teprve evidenci uzavřít. Nově je nutné u stanovišť včelstev uvádět katastrální číslo, bez kterého nebude možno přiznat a vyplatit dotace.
Katastrální čísla lze zjistit na webových stránkách Katastrálních map (
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, zvolit „Zobrazení mapy“, vložit katastrální číslo území, zvolit zobrazení „Mapa+ortofoto“)

d) ZO Hostivice podává Návrh na udělení vyznamenání: Vzorný včelař pro Juraje Bureše a Ottu Beránka. Př. Najman doplní chybějící údaje.

 

8.  Usnesení

 

Výbor OO ČSV bere na vědomí

přednesené zprávy funkcionářů.

 

Výbor OO ČSV schvaluje:

Návrh na udělení vyznamenání členům ZO Hostivice představených v bodě 7. d) tohoto zápisu

 

Výbor OO ČSV ukládá:

  1. Výborům ZO, které nedodaly přehled typů úlů, tento přehled nejpozději do 30.9. zaslat na adresu ludek.sojka@seznam.cz

  2. Jednateli na příští jednání pozvat zástupce ZO Statenice

  3. př. Maršálkovi a Strakovi připravit téma na společný seminář Okresních organizací na jaro 2016.

  4. Výborům ZO aktualizovat informace o členech v CISu k 1.9.2015. Zpětně opravit také informace o stavu včelstev k 1.5.2015

  5. výboru OO ČSV uskutečnit příští schůzi v pondělí 7.12.2015 od 16.00 hodin v ZŠ Sázavská, Praha 2.

 

Zapsal: Ivan Babůrek

 

Přílohy:

  • Zpráva nákazového referenta