Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z Okresní konference 2015

11. 11. 2015

Zápis z jednání Okresní konference ČSV, o.s. Praha-západ
konané dne 18. dubna 2015 od 9 hodin v zasedací místnosti Českomoravského svazu chovatelů a.s., Hradištko pod Medníkem, Benešovská č. 123

 

Přítomní:

Delegáti ZO ČSV: Tomáš Nováček (ZO Černošice), Ivan Babůrek (ZO Černošice), František Doleček (ZO Davle), Vojtěch Vojík (ZO Davle), Pavel Hubený (ZO Dobřichovice), Jaroslav Šaroun (ZO Dobřichovice), Pavel Levý (ZO Hostivice), Kamil Pavlata (ZO Hostivice), František Herc (ZO Jílové u Prahy), Miloslav Šejko (ZO Jílové u Prahy), Jan Kunc (ZO Jílové u Prahy), Jan Soukup (ZO Jílové u Prahy), Jiří Tlustý (ZO Libčice nad Vltavou), Dan Stauch (ZO Mníšek pod Brdy), Jaroslav Čermák (ZO Mníšek pod Brdy), Radovan Straka (ZO Mníšek pod Brdy), Milan Veselý (ZO Roztoky u Prahy), Jiří Topinka (ZO Rudná), Václav Budín (ZO Rudná), Jiří Eisenreich (ZO Řevnice), Ladislav Maršálek (ZO Zvole), Vladimír Kopal (ZO Zvole)

Hosté: Stanislav Bárta (ZO Černošice), Luděk Sojka (ZO Černošice), Vítězslav Papež (ZO Davle), Miloslav Bucek (ZO Hostivice), Milena Brychtová (ZO Rudná)

Omluveni: ---

 

1) Okresní konferenci zahájil předseda odstupujícího výboru, př. František Herc.
Přivítal přítomné delegáty a hosty.
Byl schválen program jednání.

PROGRAM OKRESNÍ KONFERENCE OO PRAHA-ZÁPAD V ROCE 2015:

1) Zahájení

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení jednacího řádu OK

4) Volba mandátové, volební a návrhové komise

5) Zpráva o činnosti a hospodaření okresního výboru

6) Zpráva okresní kontrolní a revizní komise

7) Vystoupení člena ÚV ČSV, popř. ÚKRK ČSV

8) Zprávy ostatních funkcionářů

9) Diskuse

10) Zpráva mandátové komise

11) Volba členů okresního výboru, okresní kontrolní a revizní komise, volba delegátů a náhradníka na X. sjezd ČSV

12) Schválení návrhu kandidáta do vyšších orgánů svazu

13) Schválení usnesení

14) Závěr konference

 

2) Př. František Herc přednesl návrh pracovního předsednictva:
 
- složení pracovního předsednictva: Sojka, Babůrek, Herc, Topinka, Šejko
 - zapisovatelka: Milena Brychtová

3) Jednací řád konference (viz příloha „Jednací řád OK“) byl jednomyslně schválen všemi delegáty.

4) Volba pracovních komisí.
 - mandátová, volební a návrhová komise: Babůrek, Veselý, Stauch, Kunc, Pavlata
 - ověřovatelé zápisu: Hubený, Bucek.

Delegáti konference rozhodli, že hlasování bude probíhat veřejně a schválili tento program:

Návrhy byly jednomyslně schváleny (hlasovaní se zdrželi jen osoby, o kterých se hlasovalo)

 

5) Zpráva o činnosti a hospodaření okresního výboru
Ve svém obsáhlém referátu shrnul př. Herc činnost Okresního výboru ČSV o.s., Praha-západ za období od minulé Konference konané 17.4.2010. Viz příloha zápisu „Zpráva předsedy“.

Následně předal pamětní diplomy členům, kteří se zasloužili o činnost ČSV v okrese Praha-západ, a dále z osobních důvodů již nebudou v práci pokračovat:
Jaroslav Čermák, Ladislav Mráz, Jan Mlejnek

Př. Herc předal př. Mileně Brychtové udělené ocenění „Vzorný včelařský pracovník“ za dlouholetou činnost ve prospěch včelařské organizace.

Přítomní účastníci konference uctili minutou ticha památku členů Okresu Praha-západ, zemřelých v uplynulém pětiletém období.

Poté př. Herc předal řízení schůze př. Luďkovi Sojkovi.

6) Zprávu o hospodaření OO Praha-západ za uplynulé volební období přednesl hospodář, př. Stanislav Bárta (viz příloha „Zpráva hospodáře OO ČSV Praha“).
Revizní zprávu zpracovali členové KRK, př. Hubený, Bucek, přednesl Pavel Hubený. Nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření, viz příloha zápisu.

(Přestávka a občerstvení)

7) Vystoupení člena ÚV ČSV, popř. ÚKRK ČSV. Pozvaný předseda ČSV, př. JUDr. Karel Brückler se z jednání omluvil, je v témže termínu delegátem ve své domovské OO. Nebyl však delegován žádný jiný zástupce RV.
Informace z jednání RV přednesl př. František Herc, člen RV.

 

8) Zprávy ostatních funkcionářů
Př. Papež
(ZO Davle) přednesl zprávu o vývoji pastevních zdrojů v Okrese. Vyzval k výsadbě vytrvalých nektarodárných a pylodárných rostlin, zvláště stromů a keřů vhodných též jako okrasné dřeviny veřejné zeleně. V příloze je přehled zdrojů snůšky vhodných k výsadbě („Včelařské rostliny“)

9) Diskuse
Př. Sojka
(ZO Černošice) doplnil informace z RV, které ve svém referátu uvedl př. Herc. Přitom také poukázal na nestabilizovaný stav RV, ilustrovaný faktem, že se za posledních pět let vystřídali 3 předsedové ČSV, 4 tajemníci, 4 redaktoři časopisu Včelařství, 4 ředitelé školícího střediska v Nasavrkách.
Kritizoval stav včelařského vzdělávání v OO Praha-západ, kde nemáme přehled o přednáškách pořádaných jednotlivými ZO a vyzval ke sdílení těchto informací v rámci Okresu, případně i v širším okolí formou vzájemných pozvánek na pořádané akce.
Informoval o každoročních zájezdech OO Praha-západ, kterých se v uplynulých letech účastnili nejen členové ze ZO v okrese Praha-západ, ale i jejich rodinní příslušníci, a také včelaři z jiných Okresů.
Př. Vojík
(ZO Davle) vznesl dotaz na dotace pro včelaře vypisované státními orgány.
Př. Bárta
(ZO Černošice) informoval o dotacích Středočeského kraje (Fond životního prostředí), určených začínajícím včelařům, ale také umožňující financovat výsadbu okrasných včelařských dřevin.
Př. Doleček
(ZO Davle) informoval o možnostech spolupráce se zemědělci při sestavování osevních plány. Možnosti ovlivňovat plány zemědělců nemáme, přesto můžeme jejich výsevy a ošetřovaní plodin skloubit s našimi zájmy.
Př. Babůrek
(ZO Černošice) informoval o možnostech komunikace v rámci Okresu. Vyzval k většímu využívání oficiálních e-mailových adres ZO, na které jsou zasílány všechny zásadní informace z vyšších orgánů. Stejně tak mohou sloužit k vzájemné informovanosti mezi ZO.
Upozornil na CIS (Centrální informační systém ČSV), ve kterém je operativně a pohodlně vedena členská evidence ZO. Při využívání tohoto systému odpadá mnohé „papírování“.
Vyzval zástupce ZO, aby doplnili a udržovali aktuální své informace v CISu.
Př. Levý
(ZO Hostivice) ve svém příspěvku přednesl zprávu o činnosti ZO Hostivice. Informoval, že v katastru této ZO přežívá po zimě jen 28 % včelstev. Jeho kritické připomínky k práci OO Praha-západ byly přítomnými odmítnuty jako bezpředmětné.
Př. Sojka
(ZO Černošice) uvedl, že celorepublikově je uváděn zimní úhyn včelstev zhruba 1/3. V okrese Praha-západ se toto číslo pohybuje pod 20 %.
př. Stauch
(ZO Mníšek pod Brdy) informoval o nákazové situaci v Okrese. Léčivo na letošní rok již bylo objednáno ve 2 objednávkách. Ty již jsou zkompletované, pokrývají veškeré vznesené požadavky ZO. Případné další požadavky je třeba zaslat do konce května. Bude vytvořena třetí (a letos poslední) objednávka Okresní organizace. V příštích letech by bylo vhodné zamyslet se nad požadavkem léčiv, aby stačilo provést vše ve dvou objednávkách.
Př. Papež
(ZO Davle) měl poznámku ke kočování se včelstvy, upozornil na potřebu označovat kočovné vozy kontaktem na chovatele, zvláště jsou-li v katastru jiné ZO.
Př. Sojka
(ZO Černošice) přednesl návrh na doplnění Stanov. Viz příloha „Návrh změn Stanov“.
O návrhu přítomní hlasovali s tímto výsledkem: pro 17, proti 3, zdrželi se 2.

10) Zpráva mandátové komise.
Na Konferenci j přítomno 22 delegátů ZO. Není zástupce ZO Statenice, která žádného člena nedelegovala. Je přítomno 5 hostů.
Okresní konference Praha-západ je usnášeníschopná.

11) Volba členů Okresního výboru ČSV Praha-západ a dalších zástupců.
Volba členů Okresního výboru ČSV
:

Stanislav Bárta, Vítězslav Papež, František Herc, Jiří Tlustý, Radovan Straka, Milan Veselý, Jiří Topinka, Jiří Eisenreich, Ladislav Maršálek, Luděk Sojka, Ivan Babůrek, Dan Stauch, Stanislav Najman
O jednotlivých členech bylo hlasováno jednotlivě, všichni navržení byli schváleni jednohlasně.
Volba členů OKRK: Pavel Hubený (ZO
Dobřichovice),
Miloslav Bucek (ZO Hostivice), Miloslav Šejko (ZO Jílové u Prahy)
O jednotlivých členech bylo hlasováno jednotlivě, všichni navržení byli schváleni jednohlasně.
Volba delegáta X. Sjezdu ČSV:  
Petr Hájek (ZO Černošice), pro: 12
                                                      František Herc (ZO
Jílové u Prahy), pro: 9

Volba náhradníka delegáta X. Sjezdu ČSV:
                                                      Ivan Babůrek (ZO Černošice), pro: 22
Volba zástupce OO ČSV Praha-západ v Krajském koordinačním výboru
                                                     
Stanislav Bárta (ZO Černošice), pro: 20
                                                      Pavel Levý (ZO Hostivice), pro: 2

12) Schválení návrhu kandidáta do vyšších orgánů svazu
Schválení návrhu kandidáta do RV
                                                     
Petr Hájek (ZO Černošice), pro: 17

 

13) Schválení usnesení
Př. Babůrek přednesl za návrhovou komisi návrh Usnesení Konference (viz příloha). Návrh byl schválen tímto poměrem hlasů: pro 19, proti 1, zdrželi se hlasování 2.

14) Závěr konference
Přesedající poděkoval všem přítomným za práci při Okresní konferenci a př. V. Papežovi z ZO Davle za zajištění technického zázemí Konference.

Konference byla ukončena v 13:30 hodin.

Zapsali: Milena Brychtová, Ivan Babůrek

Zápis ověřili: Pavel Hubený, Miloslav Bucek